Μηχανολογικά εξαρτήματα

Η Εταιρεία μας διαθέτει άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό με κέντρα κατεργασίας CNC πολλαπλών αξόνων, Laser κοπής και συγκόλλησης, όπως και διάφορα CNC μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων, κουρμπαδόρο και στρατζοπρέσσα.

Μπορούμε να κατασκευάσουμε οτιδήποτε εξάρτημα μας ζητηθεί με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του.